אמרתם טרי - אמרתם חצי חינם

 

 

שקיפות מחירים

 

מובהר, כי לכל בו חצי חינם אין ולא תהיה כל אחריות לכל שימוש שייעשה בקובץ המצ"ב על ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות באמצעות מפתחי אפליקציות למיניהן ו/או מי ממשתמשי האפליקציות האמורות.

לקובץ מחירי המוצרים שמפורסמים על ידי כל בו חצי חינם בע"מ, בהתאם לתקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים) התשע"ה – 2015

 

 ניתן ללחוץ כאן